Map for pilgrims on foot

View Larger Map

When the GPS function is on, click the 'View Larger Map' button to the upper to show your location.
Additional Shikoku train route and timetable information available from Google Map.

Day Fudasho elevation
(m)
Distance from the
previous Fudasho(km)
Total of 1 day
(km)
Total
(km)
Inn's town distance
(km)
Time
1           Tokushima    
01 Ryozenji 22   0.0 0.0      
02 Gokurakuji 19 1.6 1.6 1.6     0:20
03 Konsenji 10 2.7 4.3 4.3     0:35
04 Dainichiji 72 5.0 9.3 9.3     1:10
05 Jizoji 15 1.9 11.2 11.2     0:25
06 Anrakuji 19 5.3 16.5 16.5     1:20
      16.5 16.5 Kamiita 0.0 0:00
2 07 Jurakuji 42 1.4 1.4 17.9     0:20
08 Kumadaniji 109 4.2 5.6 22.1     0:50
09 Horinji 31 2.4 8.0 24.5     0:30
10 Kirihataji 157 3.9 11.9 28.4     0:55
11 Fujiidera 38 9.6 21.5 38.0     2:10
      22.1 38.6 Kamojima 0.6 0:08
3 12 Shosanji 708 11.4 12.0 50.6     6:20
      15.0 53.6 Kamiyama 3.0 0:55
4 13 Dainichiji 25 21.9 19.0 72.5     5:40
14 Jorakuji 32 2.4 21.4 74.9     0:35
15 Kokubunji 14 0.9 22.3 75.8     0:12
16 Kan-onji 9 2.0 24.3 77.8     0:25
      24.7 78.2 Tokushima 0.4 0:05
5 17 Idoji 6 2.9 2.6 80.7     0:35
18 Onzanji 74 19.1 21.7 99.8     4:10
19 Tatsueji 2 4.5 26.2 104.3     1:00
      26.2 104.3 Komatsushima 0.0 0:00
6 20 Kakurinji 494 13.1 13.1 117.4     3:20
21 Tairyuji 500 5.7 18.8 123.1     2:40
      22.8 127.1 Anan 4.0 1:10
7 22 Byodoji 44 11.0 7.0 134.1     1:55
23 Yakuoji 25 22.8 29.8 156.9     5:20
      30.0 157.1 Minami 0.2 0:03
8       28.7 185.8 Kaiyo 28.7 7:00
9       33.3 219.1 Muroto 33.3 7:40
10 24 Hotsumisakiji 165 77.2 15.0 234.1     3:30
25 Shinshoji 15 6.8 21.8 240.9     1:40
26 Kongochoji 161 3.9 25.7 244.8     1:10
      25.9 245.0 Muroto 0.2 0:05
11 27 Konomineji 425 28.4 28.4 273.4     7:30
      31.8 276.8 Yasuda 3.4 1:10
12       30.6 307.4 Konan 30.6 6:50
13 28 Dainichiji 73 38.0 4.1 311.5     0:55
29 Kokubunji 14 9.2 13.3 320.7     2:10
30 Zenrakuji 13 7.1 20.4 327.8     1:40
      21.9 329.3 Kochi 1.5 0:25
14 31 Chikurinji 121 6.4 4.9 334.2     1:10
32 Zenjibuji 85 6.0 10.9 340.2     1:20
33 Sekkeiji 3 8.0 18.9 348.2     2:00
      19.0 348.3 Kochi 0.1 0:02
15 34 Tanemaji 7 6.4 6.3 354.6     1:30
35 Kiyotakiji 132 9.6 15.9 364.2     2:30
36 Shoryuji 41 14.3 30.2 378.5     3:30
      30.8 379.1 Tosa 0.6 0:20
16       29.9 409.0 Susaki 29.9 7:10
17 37 Iwamotoji 211 57.5 27.4 436.4     8:00
      27.4 436.4 Shimanto-cho 0.0 0:00
18       31.4 467.8 Kuroshio 31.4 7:15
19       33.0 500.8 Tosashimizu 33.0 7:30
20 38 Kongofukuji 61 81.7 17.3 518.1     3:50
      34.4 535.2 Tosashimizu 17.1 3:40
21       34.6 569.8 Sukumo 34.6 8:20
22 39 Enkoj 37 53.0 2.7 572.5     0:35
40 Kanjizaiji 16 27.1 29.8 599.6     7:05
      29.8 599.6 Ainan 0.0 0:00
23       26.0 625.6 Uwajima 26.0 7:05
24 41 Ryukoji 178 50.1 24.1 649.7     6:40
42 Butsumokuji 190 2.9 27.0 652.6     0:40
      27.8 653.4 Uwajima 0.8 0:10
25 43 Meisekiji 271 11.0 10.2 663.6     3:00
      35.6 689.0 Ozu 25.4 6:20
26       31.8 720.8 Uchiko 31.8 7:20
27 44 Daihojii 567 73.0 19.0 739.8     6:10
      20.5 741.3 Kumakogen 1.5 0:30
28 45 Iwayaji 565 9.5 11.1 752.4     3:10
      22.8 764.1 Kumakogen 11.7 3:00
29 46 Joruriji 88 26.1 15.5 779.6     4:10
47 Yasakaji 91 0.9 16.4 780.5     0:10
48 Sairinji 43 4.4 20.8 784.9     0:55
49 Jodoji 50 3.3 24.1 788.2     0:45
50 Hantaji 64 1.7 25.8 789.9     0:25
51 Ishiteji 49 2.7 28.5 792.6     0:35
      29.8 793.9 Matsuyama 1.3 0:20
30 52 Taisanji 70 11.3 10.0 803.9     2:40
53 Enmyoji 3 2.6 12.6 806.5     0:30
      44.2 838.1 Imabari 31.6 7:00
31 54 Enmeiji 22 35.2 3.7 841.8     0:50
55 Nankobo 3 3.7 7.4 845.5     0:50
56 Taisanji 17 3.0 10.4 848.5     0:40
57 Eifukuji 41 3.0 13.4 851.5     0:40
58 Senyuji 252 2.5 15.9 854.0     0:40
59 Kokubunji 17 6.3 22.2 860.3     1:30
      35.0 873.1 Saijo 12.8 2:45
32 60 Yokomineji 750 27.9 15.9 889.0     4:10
61 Ko-onji 20 9.5 25.4 898.5     3:00
      26.9 900.0 Saijo 1.5 0:20
33 62 Hojuji 14 1.5 0.4 900.4     0:05
63 Kichijoji 16 1.5 1.9 901.9     0:30
64 Maegamiji 29 3.3 5.2 905.2     0:45
      21.7 921.7 Niihama 16.5 3:30
34       48.4 948.4 Shikokuchuo 26.7 6:00
35 65 Sankakuji 351 46.1 6.4 954.8     1:30
66 Unpenji 900 20.9 27.3 975.7     6:00
      32.5 980.9 Kan-onji 5.2 1:20
36 67 Daikoji 76 10.0 4.8 985.7     1:00
68 Jinnein 18 8.8 13.6 994.5     2:00
69 Kan-nonji 17 0.1 13.7 994.6     0:05
70 Motoyamaji 11 4.6 18.3 999.2     1:00
71 Iyadaniji 222 11.6 29.9 1010.8     2:30
      30.9 1011.8 Mitoyo 1.0 0:15
37 72 Mandaraji 44 3.6 3.5 1015.3     0:50
73 Shusshakaji 94 0.6 4.1 1015.9     0:10
74 Koyamaji 21 2.6 6.7 1018.5     0:35
75 Zentsuji 28 1.6 8.3 1020.1     0:20
76 Konzoji 18 4.0 12.3 1024.1     0:55
77 Doryuji 4 4.0 16.3 1028.1     0:55
78 Goshoji 24 7.3 23.6 1035.4     1:40
      27.0 1038.8 Sakaide 3.4 0:45
38 79 Tennoji 21 6.1 2.7 1041.5     0:35
80 Kokubunji 34 6.7 9.4 1048.2     1:30
81 Shiromineji 284 7.8 17.2 1056.0     2:35
82 Negoroji 357 5.1 22.3 1061.1     1:20
      28.4 1067.2 Takamatsu 6.1 1:40
39 83 Ichinomiyaji 37 12.7 6.9 1074.1     1:40
84 Yashimaji 286 14.6 21.5 1088.7     3:30
85 Yakuriji 222 5.8 27.3 1094.5     1:25
      27.4 1094.6 Takamatsu 0.1 0:02
40 86 Shidoji 2 6.9 7.0 1101.6     1:40
87 Nagaoji 36 7.1 14.1 1108.7     1:40
88 Okuboji 450 12.7 26.8 1121.4     4:00
      27.0 1121.6 Sanuki 0.2 0:03